Hoi & Dap - Hanoi 2006

Hỏi & Đáp

Tại buổi gặp mặt câu lạc bộ Bệnh Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh (TSTTBS) tổ chức ở Hà Nội vào tháng 6 năm 2006, các vị phụ huynh đã đặt nhiều câu hỏi trong phần Hỏi & Đáp.
Tổ chức CLAN (“Sống chung với bệnh TSTTBS”) vô cùng biết ơn các tác giả C.Y. Hsu và bác sĩ Scott A. Rivkees đã cho phép chúng tôi dịch ra tiếng Việt một phần cuốn sách mới “TSTTBS: Hướng dẫn dành cho các bậc phụ huynh” và phát cho các gia đình có bệnh nhân TSTTBS ở Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi đưa ra tại buổi gặp mặt năm 2006 của câu lạc bộ ở Hà Nội.
CLAN sẽ đưa bản dịch các câu trả lời lên trang web của CLAN và in trong các bản tin gửi tới các gia đình ở Việt Nam trong thời gian tới.

Questions & Answers

At the CAH Club meeting in Hanoi, June 2006, many questions were raised by parents during the Question & Answer sessions.
(C.Y. Hsu and Scott A. Rivkees M.D.) who have kindly agreed to parts of their new book on CAH being translated into Vietnamese, and made available to CAH families in Vietnam. We have tried to answer all the questions raised at the Club meeting in Hanoi, 2006.

1) Phẫu thuật có thể chỉnh hình bộ phận sinh dục ngoài không rõ được không?
Được, mặc dù có thể không tránh khỏi biến chứng. Phẫu thuật có thể mang lại hình dạng và chức năng sinh dục bình thường cho bộ phận sinh dục ngoài của nữ giới. Tuy nhiên một số phụ nữ từng được phẫu thuật khi còn nhỏ cho biết họ vẫn gặp một số vấn đề về hoạt động tình dục khi trưởng thành, như không đạt được khoái cảm và đau đớn trong khi giao hợp.
Nếu định cho trẻ phẫu thuật, các gia đình nên trao đổi kỹ với bác sĩ nội tiết và bác sĩ ngoại khoa để hiểu rõ các bước tiến hành cũng như các rủi ro có thể gặp phải. Quan trọng nhất là phẫu thuật phải do một chuyên gia trong ngành thực hiện (nếu bạn quyết định chọn phẫu thuật) (Xem Chương 10).

2) Toâi lo cho nhöõng ñöùa con khaùc cuûa toâi. Laøm sao ñeå bieát ñöôïc chuùng khoâng maéc beänh TSTTBS ?
Baïn seõ khoâng theå bieát chaéc ñöôïc neáu khoâng tieán haønh caùc xeùt nghieäm chaån ñoaùn phuø hôïp. Tuy nhieân, vì nhöõng ñöùa treû trong cuøng moät gia ñình thöôøng maéc cuøng moät daïng beänh TSTTBS, baïn coù theå phoûng ñoaùn döïa treân giôùi tính vaø tuoåi cuûa nhöõng ñöùa con khaùc.

Ví duï, neáu ñöùa con maéc beänh TSTTBS cuûa baïn maéc daïng beänh thieáu muoái, nhöõng ñöùa con khaùc cuûa baïn cuõng coù khaû naêng maéc daïng beänh thieáu muoái. Do ñoù, neáu nhöõng treû naøy lôùn tuoåi hôn ñöùa treû maéc beänh vaø vaãn khoûe maïnh thì nhieàu khaû naêng laø chuùng khoâng maéc beänh TSTTBS. Tuy nhieân, neáu ñöùa con maéc beänh cuûa baïn thuoäc daïng thöøa hooùc – moân nam tính, vaø nhöõng ñöùa con khaùc cuûa baïn ít tuoåi hôn hoaëc khoâng cuøng giôùi tính, coù khaû naêng laø caùc trieäu chöùng cuûa beänh vaãn chöa xuaát hieän. Neáu vaäy, khaû naêng nhöõng ñöùa treû naøy maéc beänh TSTTBS cao hôn. Neáu baïn thöïc söï lo ngaïi, haõy trao ñoåi vôùi baùc syõ noäi tieát. Baùc syõ coù theå giuùp baøn yeân taâm hôn, hoaëc höôùng daãn tieán haønh caùc loaïi xeùt nghieäm thích hôïp ñeå xaùc ñònh chaéc chaén.

3) Tôi có nên đưa những đứa con còn lại đi xét nghiệm bệnh TSTTBS không? Vào thời điểm nào?
Nếu bạn và bác sĩ của bạn tin rằng nhiều khả năng những đứa con còn lại của bạn cũng có thể mắc bệnh TSTTBS, bạn nên cho các con đi xét nghiệm ngay khi nào thuận tiện. Tuy nhiên, nếu bạn và bác sĩ đều cho rằng chưa chắc các con bạn đã mắc bệnh, bạn có thể chưa cần cho con đi xét nghiệm ngay.

Khi các con bạn chuẩn bị đến độ tuổi sinh nở, bạn có thể đưa tất cả các con đi xét nghiệm gen xem có mắc bệnh TSTTBS hay không. Xét nghiệm sẽ giúp xác định các con bạn có mang gen lỗi hay không, và giúp các con bạn chuẩn bị tinh thần có thể sinh ra những đứa trẻ mắc bệnh TSTTBS.

4) Có liệu pháp vi lượng đồng căn nào thay thế được cho điều trị bằng steroid hay không?

5) Coù ñuùng laø caùc steroid coù haïi cho söùc khoûe hay khoâng ?
Nhaéc tôùi “steroid”, haàu heát ngöôøi ta nghó ñeán caùc loaïi thuoác kích thích maø caùc nhaø ñieàn kinh duøng ñeå taêng kích thöôùc vaø söùc maïnh cô baép. Caùc loaïi thuoác naøy laø daïng toång hôïp cuûa androgen (hooùc – moân nam), coøn ñöôïc bieát ñeán vôùi teân goïi laø anabolic steroid. Tuy nhieân, taát caû caùc hooùc – moân do cholesterol taïo ra ñeàu ñöôïc goïi laø steroid, bao goàm caû daïng toång hôïp cuûa mineralocorticoid vaø glucocorticoid. Ñaây laø hai loaïi thuoác steroid ñöôïc nhaéc ñeán khi ñeà caäp ñeán vieäc ñieàu trò beänh TSTTBS. Nhöõng thuoác naøy caàn thieát ñeå duy trì chöùc naêng bình thöôøng cuûa cô theå vaø khoâng gaây ra caùc aûnh höôûng nhö caùc anabolic steroid.

6) Loaïi thuoác naøo coù theå gaây ra töông taùc thuoác vôùi glucocorticoid ?
Có thể uống glucocorticoid trong khi sử dụng hầu hết các loại thuốc mua tự do hoặc thuốc kê đơn. Tuy nhiên, bạn luôn phải thông báo với bác sĩ nếu đang dùng các loại thuốc khác. Đôi khi một loại thuốc nào khác có thể ảnh hưởng đến tốc độ bạn chuyển hóa glucocorticoid, hoặc ảnh hưởng đến liều thuốc cần dùng. Nếu tốc độ tiêu thụ cortisol nhanh, bạn có thể cần liều cortisol cao hơn. Nếu quá trình này chậm lại, bạn có thể cần giảm liều thuốc.

Glucocorticoid còn hay được kê cho các bệnh thông thường ở trẻ em như dị ứng, hen suyễn. Do đó, nếu bạn đang sử dụng glucocorticoid để chữa một bệnh nào khác, bạn cần giảm lượng glucocorticoid điều trị bệnh TSTTBS. Nếu bạn vẫn tiếp tục uống liều như cũ song song với các loại steroid khác, bạn có thể bị uống quá liều.

7) Con tôi đi tiêm chủng các loại thông thường thì có an toàn không?
Có thể cho trẻ mắc bệnh TSTTBS đi tiêm chủng tất cả các loại thông thường. Tuy nhiên, nếu trẻ bị sốt sau khi tiêm, bạn cần cho trẻ uống các liều giảm sốt cho đến khi trẻ khỏi hẳn. Xin xem chi tiết ở Chương 9.

8) Có cần phải cho trẻ uống thuốc theo lịch nghiêm khắc không?
Nếu được, nên cho trẻ uống thuốc cùng một thời điểm hàng ngày. Kết quả xét nghiệm sẽ phản ánh chính xác hơn nếu được so sánh dựa trên một chế độ uống thuốc nhất định. Tuy nhiên, sự xê dịch là không tránh khỏi trong đời sống hàng ngày, bạn cũng không nên lo lắng nếu thời gian cho trẻ uống thuốc hàng ngày hơi lệch nhau một chút.

9) Nếu chúng tôi quên không cho trẻ uống thuốc thì sao?

10) Thời điểm tốt nhất cho trẻ uống thuốc là lúc nào? Một số bác sĩ kê đơn uống liều cao nhất vào buổi tối, có bác sĩ lại kê đơn uống liều cao nhất vào buổi sáng, một số bác sĩ lại kê đơn các liều bằng nhau. Tại sao lại có nhiều cách kê đơn khác nhau như vậy?
Mục đích chính của việc điều trị bệnh TSTTBS là nhằm ngăn chặn tình trạng tiết hoóc-môn nam ở tuyến thượng thận, do đó nhiều khi chỉ cần cho trẻ uống các liều glucocorticoid tại các thời điểm cách đều nhau trong ngày là đủ. Tuy nhiên, khi cần cho trẻ uống các loại glucocorticoid (chẳng hạn như hydrocortisone hay prednisone) nhiều hơn mỗi ngày một lần, rất khó có thể vừa tăng tổng liều thuốc lên một lượng nhỏ, vừa chia đều liều thuốc ra thành nhiều lần trong ngày. Để tránh cho trẻ uống quá nhiều thuốc một ngày, các bác sĩ thường chỉ tăng từng liều thuốc một, thường là tăng liều uống buổi sáng sớm hoặc tối muộn.

11) Có vẻ như cho trẻ uống tăng liều vào buổi tối hoặc buổi sáng là hai cách trái ngược nhau. Cách nào tốt hơn?
Thông thường, quá trình sản xuất hoóc-môn ACTH (adrenocorticotropic) và cortisol diễn ra theo chu kỳ sinh lý 24 tiếng đồng hồ. Lượng ACTH và cortisol bắt đầu tăng vào khoảng 3 giờ sáng và đạt mức cao nhất lúc 8 giờ. Để ngăn chặn quá trình ACTH tăng nhanh vào buổi sáng sớm, cũng như ngăn chặn tình trạng tăng 17-OHP và các hoóc-môn nam tăng tương ứng, một số bác sĩ sẽ kê thuốc liều cao hơn vào buổi tối. Uống glucocorticoid vào buổi tối cũng có thể hiệu quả hơn.

Một số bác sĩ khác cho uống liều cao hơn vào buổi sáng nhằm “tái hiện” lại quá trình tăng cortisol đến cực đỉnh vào buổi sáng. Nếu cho trẻ uống liều cao hơn vào buổi sáng, trẻ sẽ có nhiều cortisol lưu chuyển trong cơ thể hơn khi tỉnh dậy.

Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về thời gian kiểm soát các loại glucocorticoid khác nhau, nhưng các kết quả không giống nhau, mà thường là trái ngược nhau. Vì vậy, khó có thể nói chắc chắn cách nào là tốt hơn. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại glucocorticoid cụ thể được sử dụng, tổng liều thuốc, và thể trạng của từng cá nhân.

12) Có nên cho trẻ uống thuốc trong lúc ăn không?
Khi dùng ở liều cao, glucocorticoid đôi khi có thể gây xót dạ dày, và do đó nên cho trẻ uống trong lúc ăn. Liều glucocorticoids dùng để chữa TSTTBS thường không làm dạ dày khó chịu.

13) Thế nào là cho uống thuốc nhằm “tái hiện” chu kỳ sinh lý 24 tiếng đồng hồ? Có vẻ như cho trẻ uống thuốc theo nhu cầu tự nhiên là tốt. Chúng tôi có nên áp dụng cách này không?
Do ACTH bắt đầu tăng vào khoảng 3 giờ sáng, bệnh nhân nên được cho uống thêm một liều glucocorticoid vào giờ này. Tuy nhiên, khi cho trẻ uống thuốc vào nửa đêm thì nảy sinh vấn đề hiển nhiên là cả trẻ và cha mẹ trẻ đều bị gián đoạn giấc ngủ, đồng thời trẻ cũng có thể bị hóc thuốc khi chưa tỉnh ngủ hẳn. Và nếu định cho trẻ uống thuốc theo lịch bất tiện này thì cha mẹ trẻ cũng khó áp dụng được đều đặn. Nếu quên cho trẻ uống thuốc thì còn phản lại tác dụng của liều thuốc lúc 3 giờ sáng.

Cũng cần lưu ý rằng mới chỉ có rất ít nghiên cứu về hiệu quả của phương pháp này. Mặc dù có một, hai nghiên cứu cho rằng bệnh nhân theo chế độ uống thuốc này có thể chỉ cần uống liều glucocorticoid thấp hơn, lợi ích lâu dài của phương pháp này vẫn cần được tìm hiểu. Cũng khó có thể biết được liệu kết quả cuối cùng của các bệnh nhân này có khác biệt nhiều đến mức cần thực hiện lịch uống thuốc bất tiện như vậy không.

14) Làm cách nào để chuyển từ một loại glucocorticoid này (ví dụ như hydrocortisone) sang một loại glucocorticoid khác liều tương đương (như dexamethasone)?
Theo các bảng đối chiếu thuốc tiêu chuẩn, công hiệu tương ứng của các loại thuốc thường dựa trên khả năng glucocorticoid điều trị các loại viêm nhiễm hơn là khả năng khống chế sự sản xuất hoóc-môn nam. Nếu áp dụng các bảng đối chiếu phổ biến cho các loại thuốc prednisone hay dexamethasone thì sẽ dẫn tới tình trạng điều trị quá liều. Khi điều trị TSTTBS, cần lưu ý là prednisone mạnh hơn hydrocortisone và dexamethasone gấp khoảng 10 lần, và mạnh hơn hydrocortisone 80 tới 100 lần.

15) Việc điều trị có làm xáo trộn quá trình dậy thì không, chẳng hạn như rụng lông nách/ rụng lông bộ phận sinh dục hay bộ phận sinh dục ngoài nhỏ lại?
Một khi đã mọc thì lông nách và lông bộ phận sinh dục thường không rụng. Tuy nhiên, có trường hợp bộ phận sinh dục ngoài vốn nở ra lại bị nhỏ lại sau khi bắt đầu điều trị. Tuy nhiên, thay đổi về kích thước thường rất khiêm tốn.

16) Liệu tình trạng da sạm do ACTH có hết không?
Nếu lượng ACTH giảm thì da sẽ trắng ra. Tuy nhiên có thể cần tới ba đến sáu tháng sau khi tiến hành điều trị hoặc có thể lâu hơn.

17) Làm thế nào để biết được hiện tượng nào là do bệnh TSTTBS, hiện tượng nào là tất yếu của quá trình tăng trưởng?
Rất tiếc là trong nhiều trường hợp bạn không thể biết chắc được. Nhiều người thường thắc mắc không biết TSTTBS có quan hệ như thế nào với các vấn đề về thể trạng và tinh thần khác, bao gồm các trạng thái ủ rũ, bồn chồn, thiếu tập trung, hiếu động, trầm cảm, mất ngủ, chán ăn, ra nhiều mồ hôi, v.v. Mặc dù một số trạng thái nói trên có thể liên quan đến bệnh TSTTBS, nhưng nếu thiếu dữ liệu và kết quả tìm hiểu từ trước, bác sĩ của bạn khó có thể kết luận được các mối liên hệ đó có tồn tại hay không. Điều này có thể khiến nhiều bậc phụ huynh sốt ruột.

Mặc dù không dễ tìm ra nguyên nhân một hiện tượng nào đó, bạn vẫn có thể từng bước cố gắng cải thiện tình hình. Nếu trẻ có hành vi nào mới hay lặp đi lặp lại, bạn hãy ghi vào sổ theo dõi. Nếu hiện tượng này có chiều hướng tăng thêm trong thời gian trẻ uống thuốc hay làm xét nghiệm, bạn hãy bàn với bác sĩ. Một số trường hợp có thể chữa được, hoặc có tiến triển lớn, chỉ nhờ điều chỉnh thời gian biểu một chút. Chẳng hạn như nếu cho trẻ uống thuốc trước khi đi ngủ làm trẻ mất ngủ, trong khi nếu uống thuốc trước đó một tiếng đồng hồ thì trẻ không mất ngủ, bác sĩ có thể chỉ phải dặn bạn cho trẻ uống thuốc sớm lên. Cách này giúp cải thiện vấn đề, mặc dù bạn vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao.

Trong một số trường hợp khác, bạn có thể vẫn phải chữa các chứng tật này theo triệu chứng, cho dù hiện tượng đó có liên quan đến bệnh TSTTBS hay không. Khi đó, bạn nên tập trung vào cách cải thiện vấn đề hơn là tìm cách hiểu được chính xác nguyên nhân của chứng tật đó là gì. Hãy hỏi thêm ý kiến của bác sĩ.

18) Điều trị thiếu glucocorticoid dẫn đến tăng chiều cao nhanh, còn điều trị thừa glucocorticoid dẫn đến tăng cân nhanh. Nhưng con tôi lại vừa tăng cân, vừa tăng chiều cao. Liệu con tôi có bị bệnh gì khác nữa không?
Người ta cho rằng điều trị thiếu mineralocorticoid có thể dẫn tới hiện tượng trẻ chậm lớn và ít tăng cân. Do đó, bạn cần phải đảm bảo cho con bạn uống đủ Florinef và/ hoặc muối.
Trong khi đó, nhiều trẻ vẫn tiếp tục lớn bình thường, ngay cả khi điều trị thiếu mineralocorticoid. Nếu trẻ chậm lớn, ngay cả khi bạn đã điều chỉnh liều Florinef và muối, bạn nên tìm hiểu các nguyên nhân gây chậm lớn không liên quan đến tuyến thượng thận.

19) Con toâi khoâng thuoäc daïng thieáu muoái . Lieäu coù caàn lo ngaïi veà côn khuûng hoaûng thöôïc thaän khoâng?
Coù. Baïn vaãn phaûi thöïc hieän theo caùc höôùng daãn cho treû uoáng thuoác khi leân côn, baát keå tình traïng beänh TSTTBS nheï hay naëng ñeán ñaâu.

20) Cơn khủng hoảng thượng thận xuất hiện nhanh đến đâu?
Khó có thể nói được chính xác. Ở một số người, cơn khủng hoảng thượng thận có thể xuất hiện sau khi bị ốm một vài tiếng đồng hồ, mặc dù số trường hợp này hiếm. Ở một số người khác, thời gian này có thể lâu hơn. Do khó có thể đoán trước được thể trạng của bạn sẽ phản ứng như thế nào trong từng trường hợp, tốt nhất bạn nên uống thuốc phòng lên cơn ngay khi phát hiện ra bạn bị ốm, sốt.

21) Làm thế nào để biết được con tôi bị chứng ngủ lịm hay chỉ là buồn ngủ?
Đôi khi khó có thể phân biệt giữa chứng ngủ lịm với trạng thái buồn ngủ thông thường, đặc biệt là ở trẻ nhỏ vì trẻ thường ngủ rất nhiều. Bạn cần để ý các dấu hiệu khác của bệnh, như môi nẻ, tiểu tiện ít, khóc khan, khó tỉnh, v.v. Nếu trẻ chỉ buồn ngủ bình thường, bạn phải đánh thức trẻ dậy được. Nếu không, bạn cần hành động khẩn cấp, bao gồm cho trẻ tiêm Solu-Cortef và gọi cấp cứu.

22) Trong trường hợp con tôi ốm nhưng vừa uống thuốc theo định kỳ rồi thì tôi có nên đợi đến thời điểm cho uống thuốc định kỳ tiếp theo để tăng liều thuốc lên gấp đôi hay gấp ba không?
Trong khi điều trị bệnh TSTTBS, hàng ngày bạn cần cho trẻ uống đúng liều, đúng lịch. Nhưng nếu trẻ bị ốm, bạn cần đảm bảo có đủ thuốc glucocorticoid để đề phòng trẻ lên cơn. Do đó, cần cho trẻ uống thuốc phòng lên cơn ngay khi bạn phát hiện ra trẻ ốm, sốt.

23) Để phòng xa, liệu có nên luôn luôn cho con tôi tiêm Solu-Cortef khi bị ốm không?
Mặc dù trẻ mắc bệnh TSTTBS bị ốm là nghiêm trọng, bạn cũng cần lưu ý là không phải lần nào trẻ bị ốm cũng phải tiêm. Đa số trường hợp là không cần tiêm. Xin hãy gọi bác sĩ nếu bạn không biết chắc cần phải làm gì.

24) Sau khi con tôi xuất viện, có thể cho cháu quay lại liều steroid bình thường ngay không? Hay cần giảm thuốc từ từ?
Nhìn chung, tốt nhất là bạn nên tiếp tục cho trẻ dùng liều phòng lên cơn cho đến khi trẻ khỏi ốm được một ngày. Vì vậy, kể cả nếu trẻ trông khỏe mạnh ngay sau hôm khỏi ốm, bạn vẫn nên cho trẻ uống liều phòng lên cơn thêm một ngày nữa.

25) Khi trẻ ốm có cần cho trẻ uống tăng liều Florinef không?
Không cần. Liều Florinef tiêu chuẩn thường cho phép cơ thể duy trì lượng na-tri bình thường trong khi trẻ ốm. Vì vậy bạn không cần tăng liều Florinef. Tuy nhiên bạn cần cho trẻ uống nhiều nước cũng như tăng ăn vặt đồ mặn (bánh qui mặn, v.v.) để giảm thiểu nguy cơ mất nước.

26) Con gái tôi cần nằm viện phẫu thuật trong bao lâu?
Thông thường trẻ được nhập viện một ngày trước khi phẫu thuật để lấy mẫu máu, tiếp nước, tiêm kháng sinh, và xuất viện ba ngày sau khi phẫu thuật.

27) Con gaùi toâi coù theå tieåu tieän bình thöôøng sau khi phaãu thuaät khoâng ?

28) Chúng tôi có cần lưu ý đặc biệt gì về chăm sóc vết mổ hay tã lót cho trẻ sau phẫu thuật không?
Bạn chỉ cần thay tã và chăm sóc bộ phận sinh dục ngoài cho trẻ như bình thường. Trẻ không cần đến bông gạc y tế hay thay bông gạc. Tuy nhiên, trẻ cần tránh chơi tất cả các loại đồ chơi ngồi giạng chân hai bên, ghế đung đưa, xe đạp, cho đến khi bác sĩ tiết niệu khám cho trẻ sau khi phẫu thuật.

29) Khi nào con tôi cần đến khám bác sĩ tiết niệu sau khi phẫu thuật, và bao lâu phải khám một lần?
Hầu hết các bác sĩ phẫu thuật sẽ yêu cầu khám lại cho con gái bạn một tuần sau phẫu thuật để kiểm tra xem vết mổ lành đến đâu. Sau đó, mỗi năm bạn cần cho trẻ đi khám một lần, trong vòng ba năm, để đánh giá lại vết mổ. Sau ba năm bạn không cần đưa con đi khám bộ phận sinh dục ngoài nữa, trừ khi có biến chứng. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ tiết niệu khuyến khích bạn đưa con đi khám hàng năm kể cả sau năm thứ ba. Như vậy, con gái bạn sẽ hiểu rằng cháu luôn có người hỗ trợ, giải đáp các câu hỏi khi cháu dậy thì và trưởng thành.

30) Nếu không phẫu thuật, người con gái có thể có kinh nguyệt bình thường được không?
Điều này còn phụ thuộc vào mức độ nam tính của trẻ. Mức độ nam tính càng cao và âm đạo và niệu đạo giao nhau ở vị trí càng cao thì kinh nguyệt càng khó chảy. Tuy nhiên, nếu âm đạo mở hẹp thì dòng kinh nguyệt có thể bị hạn chế, bất kể điểm giao của âm đạo với niệu đạo ở vị trí nào.

31) Thế còn việc mang thai và đẻ thường qua đường âm đạo thì sao?
Một khi đã được phẫu thuật chỉnh hình thành công bộ phận sinh dục ngoài, phụ nữ có thể thụ thai tự nhiên và mang thai đủ tháng. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ đã từng qua phẫu thuật thì không nên đẻ thường qua đường âm đạo mà nên đẻ mổ.

32) Một bác sĩ cần tiến hành bao nhiêu ca phẫu thuật để được coi là một chuyên gia?
Khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, một số người cho rằng một bác sĩ ngoại khoa cần tiến hành ít nhất hai mươi ca phẫu thuật chỉnh hình bộ phận sinh dục ngoài, và ít nhất ba ca mỗi năm thì mới được coi là chuyên gia. Nhìn chung, bác sĩ ngoại khoa càng dày dạn kinh nghiệm thì kết quả phẫu thuật càng thành công. Bác sĩ ngoại khoa cần giữ mối liên hệ với các bệnh nhân cũ để tìm hiểu kết quả phẫu thuật về sau này.

33) Các phương pháp phẫu thuật chỉnh hình âm vật hiện hành đã được áp dụng bao nhiêu năm rồi?
Cũng giống như phương pháp của tất cả các loại phẫu thuật khác, phương pháp phẫu thuật âm vật vẫn không ngừng tiến bộ. Bước đột phá trong lĩnh vực này ra đời cách đây khoảng 20 năm, khi các bác sĩ Hendren và Donahoe ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts tại Boston, Massachusetts xuất bản về kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình âm vật. Từ đó đến nay, kiến thức và hiểu biết của các bác sĩ về phẫu thuật âm vật và nối dây thần kinh đã phát triển vượt bậc. Vì vậy, các phương pháp phẫu thuật chỉnh hình âm vật hiện tại mang lại cơ hội tốt nhất để âm vật có được cảm giác, khoái cảm và hình dạng bình thường.

34) Banh (panh) âm đạo được sử dụng khi nào?
Kỹ thuật banh âm đạo được sử dụng để mở rộng âm đạo, thường là sau khi phẫu thuật chỉnh hình âm đạo. Tuy nhiên, không nên banh âm đạo cho đến khi trẻ đến tuổi vị thành niên, ngay cả nếu lỗ âm đạo bắt đầu hẹp lại sau khi phẫu thuật. Khi trẻ đến tuổi vị thành niên, kỹ thuật này giúp mở rộng lỗ âm đạo để chuẩn bị cho người phụ nữ có quan hệ tình dục sau này, và trong một số trường hợp để giúp người phụ nữ có kinh nguyệt bình thường.

Không nên dùng kỹ thuật banh âm đạo cho trẻ bị rò đường niệu-sinh dục, trừ khi trẻ đã từng được phẫu thuật để tách âm đạo ra khỏi niệu đạo. Nếu không có thể dẫn tới chấn thương và viêm nhiễm nặng.

35) Xác suất phải phẫu thuật lại nhiều lần là bao nhiêu, kể cả nếu bác sĩ ngoại có tay nghề cao?
Nếu bác sĩ ngoại có tay nghề cao, hiếm khi trẻ cần phẫu thuật âm vật lần nữa sau khi đã phẫu thuật chỉnh hình âm vật. Tuy nhiên, trẻ có thể cần phẫu thuật lại nếu kỹ thuật banh âm đạo không thành công. Chỉ nên phẫu thuật lại nếu bệnh nhân được chuẩn bị tốt về tâm lý và bác sĩ ngoại khoa khẳng định bệnh nhân có thể phẫu thuật.

36) Chúng ta biết gì về các kết quả lâu dài của phẫu thuật chỉnh hình? Nói cách khác, nếu phẫu thuật giúp bộ phận sinh dục ngoài có hình dạng bình thường ngày hôm nay, làm thế nào để biết được hình dạng này vẫn đẹp sau hai mươi năm nữa?
Nếu bác sĩ ngoại lành nghề tiến hành thành công phẫu thuật, bộ phận sinh dục ngoài của trẻ sẽ phát triển bình thường khi trẻ lớn lên. Tuy nhiên, hình dạng đẹp hay xấu phụ thuộc vào chủ quan. Kể cả nếu không phẫu thuật, bộ phận sinh dục ngoài của mỗi người cũng khác nhau rất nhiều.

Chapter 6 - Theo doõi vieäc ñieàu trò Glucocorticoids trong beänh Taêng saûn thöôïng thaän baåm sinh. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ BAÏN COÙ THEÅ QUAN TAÂM : CAÙC CAÂU HOÛI THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑAËT RA

Chapter 7 - Theo doõi vaø ñieàu trò beänh Taêng saûn thöôïng thaän baåm sinh baèng thuoác nhoùm Mineralocorticoids. Nhöõng vaán ñeà baïn coù theå quan taâm : caùc caâu hoûi thöôøng gaëp

In lại nhờ sự cho phép hảo tâm của
C.Y. Hsu và bác sĩ Scott A. Rivkees, tác giả cuốn